Przejdź do treści

Szanowny Panie/Szanowna Pani

Poniżej podajemy informacje, które wynikają z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

 1. Administratorem danych osobowych jest firma PON-PRAN Karol Poneta, ul. Niemcewicza 30/12, 50-238 Wrocław. Dane kontaktowe: e-mail: biuro@ponpran.pl, telefon: 600-213-709
 2. Dane będą przetwarzane w celu:
  a)podjęcia czynności zmierzających do udzielania odpowiedzi na zapytanie przedstawione w  korespondencji e-mail, które nie dotyczy kwestii wskazanych lit b)-d) poniżej, co poczytywane jest jako udzielenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wyraźne działanie potwierdzające, co daje Administratorowi przyzwolenie na przetwarzanie danych Pana/Pani dotyczących (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  b)wykonania umowy zawartej z Administratorem lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  c)kontaktowanie się w trakcie realizacji zawartej umowy, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony praw. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest kontakt w trakcie realizacji umowy, a także dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  d)marketingu bezpośredniego produktów własnych, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej dane osobowe – jeśli będzie to konieczne, aby mógł wykonać usługi. Administrator może przekazać Pana/Pani dane osobowe, w szczególności następującym grupom:
  a)innym administratorom, którzy otrzymają dane w związku z realizacją ich własnych celów (np. dane będą udostępniane partnerom biznesowym),
  b)podmiotom, którym dane zostały powierzone, czyli tzw. podmiotom przetwarzającym,
  c)organom publicznym z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego,
  d)pracownikom i współpracownikom Administratora
 4. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 2 powyżej. Nie uchybia to sytuacjom, w których przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek przechowywania danych przez okres dłuższy. Twoje dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy zawartej z Administratorem. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Ma Pan/Pani prawo do:
  a)żądania dostępu do danych
  b)żądania sprostowania danych
  c)żądania usunięcia danych
  d)żądania ograniczenia przetwarzania danych
  e)wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych; w przypadku przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.
  f)żądania przeniesienia danych
  g)jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tj. z lub art. 9 ust. 2 lit. a) tj. zgoda – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Celem wykonania uprawnień wskazanych w pkt. 5 powyżej, należy przesłać stosowne żądanie na adres e-mail biuro@ponpran.pl. Najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem lub informacji o przedłużeniu terminu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące.
 8. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pana/Pani narusza Pana/Pani prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 9. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku zgody. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości kontaktu zwrotnego celem podjęcia czynności zmierzających do udzielania odpowiedzi na zapytanie przedstawione w korespondencji e-mail. W przypadku zawierania umowy z Administratorem podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a w przypadku niepodania danych, nie może dojść do zawarcia umowy.
 10. Administrator nie stosuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Partnerzy

Jak do nas dojechać?

Sprawdź gdzie znajduje się siedziba naszej firmy